Đang giám sát
OGM
5-10 năm | Quản lý giám sát tại Anh | Giấy phép trực tiếp (STP) | Nhãn trắng MT4/5 ​
One Global Market or OGM is a globally recognized institutional and retail brokerage formed by trader for traders. With over 20 years of combined industry experience, our founders recognized a need for a brokerage that has a deeper understanding of client
Thông tin quản lý giám sát
Thông tin cơ bản
Điện thoại+ 44 (20) 30346401
Hộp thư emailcst@ogm.market
Quốc giaAnh
Thời gian lập2017
Mô hình kinh doanhSTP
Phần mềm giao dịchMT4
Phương thức nạp tiền--
Ưu đãi rút tiền--
Số lượng tối thiểu0.01 tay
Mức đòn bẩy tối đa30:1
Hướng dẫn gửi tiền và rút tiền
Nạp tiền
Không có dữ liệu
Rút tiền
Không có dữ liệu
    4.00 Điểm* Dữ liệu đến từ tổng hợp toàn bộ mạng
  • 0
rất tốt
Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Không có dữ liệu